صفحه نخست
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
Header
فراخوان مقاله اولین همایش ملی امیکس گیاهی
تاریخ شروع : 1395-6-28
تعداد روزهای همایش : 1
آدرس سایت : plantomics.iausr.ac.ir
مکان برگزاری : 101 20
مکان برگزاری : تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
محورهای همایش : - و سایر زمینه های مرتبط در مطالعه گیاهان مانند : کشت بافت گیاهان - کابرد نانو ذرات و نانو مواد در گیاهان و...
- متابولومیکس گیاهی : مطالعه آنزیم ها ، مسیر های بیوشیمیایی و بیوسنتزی و ... - فنومیکس گیاهی : خصوصیات فنوتیپی، زراعی، موفولوژیک و فیزیولوژیکی گیاه – بیو مارکرها و ...
- پروتئومیکس گیاهی : نشانگرهای مبتنی بر پروتئین - شناسایی پروتئین های گیاه - بررسی تغییرات پروتئین های گیاه - ساختار پروتئین های گیاه - عملکرد پروتئین های گیاه
- ترانسکریپتومیکس گیاهی : تعیین توالی RNA - مطالعات بر روی انواع RNA و RNA کل - cDNA - بیان ژن – ریزآرایه و ...
- ژنومیکس گیاهی : نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA، تنوع ژنتیکی - تنوع آللی- انتقال ژن - تعیین توالی DNA - توضیح کارکرد و عملکرد ژن و ژنوم - اثر متقابل ژن ها - مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی - مکان یابی دقیق ژن ها - آنالیز پیوستگی - انتخاب به کمک نشانگرها- ویرایش ژن و ...
تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه: